Spotkanie ze studentami na Akhaltsikhe State Univerisity – 2012 r